shuma-01

Algemene voorwaarden

SHUMAFOOD

Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Shumafood zijn  met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepassing van deze Voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Shumafood worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Shumafood worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Shumafood ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoop­overeenkomst).

Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Shumafood zijn vrijblijvend en Shumafood behoudt zich uit­drukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw aankoop/bestelling door SHUMAFOOD.

Shumafood is gerechtigd aankoop/bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een aankoop/bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Shumafood dit mee binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de bestelling.

Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's inclusief het in Nederland geldende BTW percentage.

Shumafood biedt twee betalingsmogelijkheden. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen kunt U uw aankopen/bestelling vooraf per bank, via Ideal of PayPal, dan wel bij aflevering contant betalen. Bij het ontbreken van een van beide worden de goederen niet geleverd en zullen de gemaakte kosten worden verhaald bij de besteller!

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de aankoop/ bestelling en de uitvoering daarvan bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Shumafood.

Levering

De door Shumafood opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw aankoop/bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending resp. overhandiging aan u.

Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde producten gaat pas over indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan SHUMAFOOD verschuldigd bent, heeft voldaan. Indien met u een andere betalingswijze is overeen­gekomen gaat het risico ter zake van de producten al op het moment van aflevering op u over.

Reclames en aansprakelijkheid

U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient u Shumafood daarvan direct bij aflevering, of maximaal 1 uur na levering, op de hoogte te brengen, althans voor zo ver constatering redelijkerwijze mogelijk is.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft Shumafood de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen heeft u het recht het product binnen een (1) dag na aflevering aan Shumafood te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Aankoop / bestellingen / communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Shumafood dan wel tussen Shumafood en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Shumafood is Shumafood niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Shumafood .

Persoonsgegevens

Shumafood zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van diverse zaken alleen aangaande Shumafood en in verband daarmee niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft Shumafood ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw aankoop/bestelling op te schorten, dan wel de over­eenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door u dit schriftelijk mee te delen, zonder dat Shumafood gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Shumafood kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Diversen

Indien u aan Shumafood schriftelijk opgave doet van een adres is Shumafood gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Shumafood opgave doet van een ander adres waarnaar uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Indien u uw bestelling doet bij Shumafood, deze laat verzenden en deze niet accepteert bij aflevering blijft Shumafood een vordering op u houden ter grootte van de gemaakte verzendkosten.

Weergegeven afbeeldingen vallen onder het copyright van hun respectievelijke eigenaren. Voor gebruik van de afbeeldingen dient u contact op te nemen met Shumafood. De door Shumafood geleverde producten kunnen afwijken van de weergegeven afbeeldingen.

Wanneer door Shumafood gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht laten gelden op grond van het feit dat Shumafood deze Voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Shumafood in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Shumafood vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Afwijking van de Algemene Voorwaarden

Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen ondernemer en consument resp. zakelijke afnemer worden vastgelegd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, aankopen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden zelf, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.